tirsdag 2. november 2010

Hvordan kan Høyesterett frifinne de som har skimmingutstyr?

Hvordan kan Høyesterett frifinne de som tar med skimmingutstyr til Norge? Et slikt utstyr brukes kun til kriminelle gjerninger så det blir helt ubegripelig at de skal få gå frie. Vel som mediene rapporterer er det resultatet av en dom i Høyesterett forrige uke.

Dommen har ført til en rekke leserinnlegg og harme over at rettsvesenet lar forbrytere gå frie. Hvordan kunne det bli så galt? Vi kan stoppe der, ved å bli sinte, eller vi kan prøve å se hvordan Høyesterett kom til den konklusjonen.

Utgangspunktet er at ikke noe er straffbart uten at det står i loven. Grunnlovens § 96 uttrykker det slik: ”Ingen kan dømmes uden efter Lov, ellers straffes uten efter Dom.” (Interesserte kan lese mer om lov, straff og bevis her på domstol.no) For at domstolene kan dømme må Stortinget altså først ha gitt lov. Dette uttrykker vi med at det må finnes lovhjemmel for å straffe. I Straffeloven har Stortinget gjort en rekke handlinger straffbare, og ellers i lovgivningen finner vi på en rekke områder handlinger som Stortinget har gjort straffbare.

I denne saken ble de to involverte dømt først i tingretten og deretter i lagmannsretten for brudd på straffelovens § 186. ”Den, som til Forberedelse af Dokumentfalsk forfærdiger eller anskaffer falsk Segl, stempel eller merke eller andre Gjenstande, der tilkjendegiver sig som bestemte til at benyttes til Eftergjørelse eller Forfalskning, eller i saadan Hensigt tilvender seg et ægte Segl, Stempel eller Merke, eller som medvirker hertil straffes med bøter eller med Fængsel indtil 3 Aar.”

Men saken ble anket til Høyesterett. Forsvareren hevdet her at domstolen ikke brukte loven riktig på to punkt.

1. For at saken ikke omfattes av den brukte lovparagrafen. Høyesterett beskriver i sin avgjørelse noe som vi kan tolke som at skimmingsutstyr må regnes som en viktig del i forberedelse til forfalskning.
2. For det at når utstyret er anskaffet og tilverket i utlandet av en utlending kan det ikke straffeforfølges i Norge da det ikke står i loven. Dette tolker jeg slik at Høyesterett er enige i.

Det kan jo synes merkelig. Er utstyr eller narkotika eller våpen som er produsert utomlands er ulovlig å bruke i Norge? Jo da, det er det, men på et vilkår. Det må framgå av loven. I straffelovens § 12 kan man lese at loven gjelder i Norge, men også i utlandet hvis det gjelder en rekke paragrafer som listes opp. Her står ikke § 186 med - som disse mennene var dømt for.

Høyesteretts dommere mener helt sikkert at det burde være straffbart. Ja, de går langt i å beskrive det i dommen. Men de våker over grunnloven, som sier at ingen kan dømmes uten lov.

Dermed har Justisdepartementet indirekte fått klar beskjed om at loven raskt må endres, hvilket selvfølgelig kommer. I tillegg sier Tollvesenet at de fortsatt kan beslaglegge skimmingutstyr, selv om de som innehar det ikke alltid kan straffes.


Hele dommen kan leses her.

Ingen kommentarer: